Naar school in Hasselt

Wat is het LOP Hasselt?

Het LOP of het lokaal overlegplatform maakt afspraken om de gelijke kansen voor alle kinderen te bevorderen.
Ook het inschrijvingsbeleid in goede banen leiden is een taak van het LOP. In dit overlegplatform zijn alle scholen, CLB, de stad Hasselt en enkele welzijnspartners betrokken.

Moet ik mijn kind aanmelden in Hasselt?

Het LOP heeft gekozen om voor alle basisscholen (behalve buitengewoon onderwijs GO! Next Schakelschool en De Berk) aan te melden. Je vindt de inschrijvingsperiodes op de website www.naarschoolinhasselt.be door te drukken op 'Bekijk de kalender van de inschrijvingsperiode(s)'. Het kan zijn dat er in een school geen vrije plaats meer is omdat de capaciteit van de betrokken school beperkt is.

Wat als er onenigheid is tussen de ouders over de schoolkeuze van hun kind?

In het aanmeldingssysteem kan er technisch per kind (rijksregisternummer) maar één aanmelddossier aangemaakt worden. Als er tussen beide ouders geen akkoord kan gevonden worden over de voorkeursscholen, kan slechts één ouder een aanmelding doen. De andere ouder kan tijdens de aanmeldperiode contact opnemen met de Helpdesk aanmelden Hasselt.

Mag ik mijn kind bij meerdere scholen aanmelden?

Ja. Er is geen limiet en we raden aan om meerdere scholen te selecteren. 

Wat moet ik doen als ik nog iets wil veranderen tijdens de aanmeldperiode?

Tijdens de aanmeldperiode kan je terug inloggen op http://www.naarschoolinhasselt.be/basisonderwijs/website/.  Kies dan de knop ‘aanmelden ouders' en daarna “aanmelding wijzigen”.

Wat verstaan we onder broers en zussen?

Broer en zus zijn, is meer dan dezelfde ouders hebben. Volgende mogelijkheden kunnen voorkomen:
(1) broers en zussen, met twee gemeenschappelijke ouders, die al dan niet op hetzelfde adres wonen;
(2) halfbroers en halfzussen, met één gemeenschappelijke ouder, die al dan niet op hetzelfde adres wonen;
(3) kinderen die eenzelfde hoofdverblijfplaats hebben, maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en -zussen).
Om van de voorrang broer of zus gebruik te kunnen maken, moet u dit aanduiden in het aanmelddossier.

Welk adres geef ik op bij het aanmelden?

Het kind moet aangemeld worden met het adres waarop het gedomicilieerd is volgens het rijksregister.

Wat te doen wanneer ik een verhuisplan heb?

Ouders die verhuizen in de periode die ligt tussen de aanmeldperiode en het instappen van hun kind in de nieuwe school, mogen het toekomstige domicilie-adres van het kind opgeven bij het aanmelden. Bij de inschrijving in de school moet je kunnen aantonen dat op het ogenblik dat je kind instapt in de school, je kind ook op het nieuwe adres zal gaan wonen. Dit kan je bijvoorbeeld aantonen door een koopakte, een huurovereenkomst, enzovoort.

Welke school wordt er toegewezen?

Op sommige scholen is de vraag naar vrije plaatsen groter dan het aanbod. Bij tekort aan plaats gaat de voorrang:

 • naar de kinderen die de school in hun voorkeurlijst op 1 zetten, op 2 zetten, …;
 • de kinderen die in dezelfde school op dezelfde voorkeurplaats staan (bijv. 1ste plaats) ordenen we nog een keer. Dit op basis van wie in vogelvlucht het dichtst bij de school woont;
 • als twee kinderen exact op dezelfde afstand wonen van de school, zal het systeem toewijzen op basis van toeval.

Als mijn kind aangemeld is, is mijn kind dan ook inge­schreven?

Neen. Nadat je kind werd aangemeld, moet je je kind nog inschrijven op de school. De school zal je verder informeren hoe dit zal lopen. Je dient zeker tijdens de voorziene periode in te schrijven, want na deze periode vervalt je toewijzing school.

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

Na de aanmeldperiode wordt voor elke kleuterschool en lagere school een rangorde bepaald voor alle kinderen die aangemeld zijn.


Er zijn drie groepen kinderen:

 • Kinderen met een broer of zus die al is ingeschreven in dezelfde school. Voor deze groep geldt absolute voorrang als er voldoende beschikbare plaatsen zijn in de school. Deze voorrang geldt enkel voor broers en zussen die in een kleuterschool of lagere school zitten (dus bijvoorbeeld niet in een secundaire school).
 • Kinderen van personeelsleden van een kleuterschool of lagere school. Voor deze groep geldt absolute voorrang als er voldoende beschikbare plaatsen zijn in de school waar één van beide ouders werkt. 
 • Alle andere kinderen. Alle aangemelde kinderen worden ook gerangschikt volgens 2 criteria: voorkeur voor de school en afstand tot de school. De afstand wordt berekend in vogelvlucht. We baseren ons hiervoor op het centraal referentie-adressenbestand van de Vlaamse overheid (= domicilie-adres).

Wat als ik een klacht heb over de aanmeldprocedure?

Klachten worden behandeld door een disfunctiecommissie. De disfunctiecommissie zoekt naar oplossingen waarbij er over gewaakt wordt dat de rechten van alle belanghebbenden gerespecteerd worden. De disfunctiecommissie heeft dus als taak de disfuncties en klachten aangaande de werking en het resultaat van de aanmeldingsprocedure te behandelen. De commissie bestaat uit één vertegenwoordiger aangeduid door elk van de deelnemende scholengemeenschappen, een vertegenwoordiger aangeduid door het CLB, een vertegenwoordiger aangeduid door een niet-onderwijspartner, de LOP-voorzitter en LOP-deskundige (niet stemgerechtigd). Een klacht kan je indienen via de LOP-deskundige en dit op het telefoonnummer 02 553 50 24 of via mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wat als mijn kind geen vrije plaats kreeg?

 1. De school noteert de naam van je kind in het inschrijvingsregister.
 2. Je kind krijgt een rangnummer en je ontvangt een document “niet-gerea­liseerde inschrijving”. Voor kinderen geboren in 2022 moet de school dit rangnummer respecte­ren tot 30 juni 2025. Voor kinderen die vroeger geboren zijn, moet de school dit rangnummer respecteren tot en met de vijfde schooldag van oktober 2024. De school contacteert de eerstvolgende leerling op de ranglijst wanneer er een plaats vrijkomt.

Voor kinderen die nog geen plaats hebben zijn er de vrije inschrijvingen. Raadpleeg http://www.naarschoolinhasselt.be/basisonderwijs/website/ voor de vrije plaatsen in een school.

Hoeveel vrije plaatsen zijn er?

Je vindt het aantal vrije plaatsen op de website www.naarschoolinhasselt.be door te drukken op ‘Kijk waar er nog vrije plaatsen beschikbaar zijn’.

Heeft jouw kind voorrang?

Alle basisscholen in Vlaanderen moeten zich hiervoor aan een aantal spelregels houden, want de regelgeving voorziet een aantal voorrangsgroepen:

 • broertjes en zusjes van ingeschreven leerlingen (= kinderen van eenzelfde leefentiteit),
 • en kinderen van personeel van de school,

Wat heb ik nodig om mijn kind in te schrijven in de school?

Breng volgende documenten mee bij de inschrijving:

 • Kids-ID van je kind of een kleefbriefje van de mutualiteit (voor het rijksregisternummer)
 • Je identiteitskaart (de identiteitskaart van de ouder of voogd die inschrijft)

Wat als mijn kind niet ingeschreven kan worden?

Alle scholen bepalen voor de start van de inschrijvingen voor hoeveel kinderen zij plaats hebben op school. Is er geen plaats meer, dan kan de school jouw kind niet inschrijven. Je kind komt dan op de wachtlijst.

De school zal in dat geval een weigeringsdocument geven. Dit is het bewijs dat jouw kind op de wachtlijst staat. Je vindt er ook alle nuttige telefoons en adressen waar je terecht kunt voor meer info.

De school respecteert de volgorde van de weigeringslijst tot en met de 5de schooldag van oktober. Voor de jongste kleuters is dit tot en met 30 juni van het betrokken schooljaar. Zodra er terug een plaats beschikbaar is (bijv. omdat een leerling is verhuisd), zal de school contact opnemen met leerling die eerst geweigerd is. Indien deze leerling geen interesse meer heeft, wordt de tweede leerling die geweigerd is gecontacteerd, enz. 

Zijn er uitzonderingen bij de interpretatie van de vrije plaatsen?

Het inschrijvingsrecht is complexe materie. Niet alle regels zijn zomaar overal hetzelfde. De regelgeving laat toe om lokaal afspraken te maken over inschrijvingen. Aanvullend zijn er voor bepaalde doelgroepen nog bijkomende uitzonderingsmaatregelen.

Voor dergelijke situaties raden we aan om contact op te nemen met de school of één van deze instanties:

 • een anderstalige nieuwkomer => een school kan een leerling weigeren indien de capaciteit voor anderstalige nieuwkomers is bereikt of indien het betrokken geboortejaar/leerjaar volzet is;
 • een leerling die niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden op de dag van de effectieve instap => de school mag deze leerling weigeren, ook al is de capaciteit nog niet bereikt;
 • een leerling die afwisselend les volgt in twee verschillende scholen => de school moet deze leerling weigeren, ook al is de capaciteit nog niet bereikt;
 • een leerling die het lopende schooljaar, het vorige schooljaar of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten in de betrokken school => de school mag deze leerling weigeren, ook al is de capaciteit nog niet bereikt;
 • een leerling die specifieke onderwijsbehoeften heeft => de school mag weigeren onder bepaalde omstandigheden, ook al is de capaciteit nog niet bereikt;
 • een leerling buitengewoon onderwijs => een school  mag een leerling die in het lopende, het vorige of daaraan voorafgaande schooljaar schoolliepen in de school en na een periode in het buitengewoon onderwijs terugkeren naar hun vroegere school in het gewoon onderwijs, niet weigeren. Ook al is de capaciteit al bereikt.

 

Voor deze situatie kan de school een leerling inschrijven wanneer het betrokken geboorte- en leerjaar volzet is, bijv.:

 • leerlingen die beschikken over een jeugdhulpverleningsbeslissing voor de functie verblijf, namelijk aangepaste woon- en leefomgeving onder toezicht en begeleiding, bij een jeugdhulpaanbieder op verwijzing van een gemandateerde voorziening of een Sociale Dienst Jeugdrechtbank (hieronder worden ook jongeren in pleegzorg bedoeld);
 • leerlingen die als (semi-)internen verblijven in een (semi-)internaat;
 • leerlingen die opgenomen zijn in een voorziening van residentiële opvang;
 • leerlingen die geadopteerd zijn in een gezin dat beschikt over een verzoekschrift tot binnen- of buitenlandse adoptie, dat ingediend is bij de bevoegde rechtbank, of, bij gebrek daaraan, een buitenlandse adoptiebeslissing of een buitenlandse beslissing tot plaatsing met het oog op adoptie;
 • leerlingen die verblijven in een centrum voor kinderzorg en kinderondersteuning;
 • leerlingen van scholen, gelegen in een gemeente waar alle scholen de inschrijvingen laten voorafgaan door een aanmeldingsprocedure, wiens continuïteit van de schoolloopbaan niet gegarandeerd kan worden omwille van het feit dat de enige school van een schoolbestuur ophoudt te bestaan, waarbij dit niet kadert in een herstructurering, op voorwaarde dat alle leerlingen van de betrokken school een plaats in andere scholen aangeboden wordt;
 • leerlingen waarvoor de ombudsdienst inschrijvingen of de Commissie inzake Leerlingenrechten een gunstig advies heeft verleend of een uitzonderlijke situatie heeft bevestigd;
 • leerlingen die behoren tot dezelfde leefentiteit, indien de ouders deze leerlingen wensen in te schrijven in hetzelfde geboortejaar of leerjaar en slechts één van de leerlingen ingeschreven kan worden omwille van de capaciteit
 • leerlingen die in het lopende schooljaar of na de eerste schooldag van maart van het schooljaar voorafgaand aan het schooljaar waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, verhuisd zijn vanuit een andere gemeente en nu gedomicilieerd zijn in de gemeente van de vestigingsplaats.

 Meer informatie over weigeringsgronden, KLIK HIER voor het buitengewoon onderwijs en KLIK HIER voor het gewoon onderwijs.

Wat als ik vind dat mijn kind onterecht geweigerd werd in een school van mijn keuze?

Je kan terecht bij de LOP-deskundige: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De LOP-deskundige zal je klacht voorleggen aan de bemiddelingscel of de ombudsdienst inschrijvingen. Je kan ook onmiddellijk contact opnemen met de Commissie Leerlingenrechten. De contactgegevens van deze commissie vind je op http://www.agodi.be/commissie-inzake-leerlingenrechten.  

Hoe verlopen de inschrijvingen in het buitengewoon onderwijs?

Om je kind in te schrijven heb je een verslag nodig van het CLB. Uit het verslag moet blijken dat redelijke aanpassingen niet mogelijk of niet voldoende zijn om je kind de gewone leerdoelen te laten halen in een gewone school. Je kind heeft een aangepast leertraject nodig. In het verslag van het CLB staat vermeld welk type buitengewoon onderwijs het meest geschikt is voor jouw kind. Er wordt ook in verantwoord waarom dat zo is.

Een verslag van het CLB bestaat uit een attest en een protocol:

 • In het attest staat welk type buitengewoon onderwijs het meest geschikt is voor jouw kind.
 • Het protocol bundelt alle documenten die het type en de onderwijsvorm verantwoorden.

Heb je nog niet gevonden wat je zoekt?

Contacteer dan één van deze instanties